Home » Publicacions » Articles a revistes

Articles a revistes

Els articles més importants publicats a les revistes de major difusió són els següents:

 

‑ “Descualificación y sobrecualificación de la fuerza de trabajo: presentación de un debate”. En col.laboració amb J.Eugeni Sánchez. REVISTA DE SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO n 2, 1980. Ed. Zero‑ZYX. Madrid.

‑ “Crisis económica y relaciones de trabajo”. REVISTA DE SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO n 6, 1981. Ed. Queimada. Madrid.

‑ “El treball social davant de l’atur”. REVISTA DE TREBALL SOCIAL n 95, 1984. Barcelona.

‑ “Algunes reflexions sobre els joves de les nostres aules”. PAPERS DE BATXILLERAT n 8, 1985. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

‑ “Notes a l’assaig de José Luis Aranguren sobre la joventut europea”. PAPERS REVISTA DE SOCIOLOGIA n 25, 1985. Universitat Autònoma de Barcelona.

‑ “La formació professional a l’any 2000”. GUIX n 100, 1986. Barcelona.

‑ “Cambios en las empresas y requerimientos de cualificación en España”. en col·laboració amb R. Ordovás, W. Kruse, L. Pries, a REVISTA DE SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO n 2, nova època 1987‑88.

– “La cualificación como rigidez o innovación en la organización del trabajo. El caso del sector hotelero”. REVISTA DE SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO, nova època, n 9, primavera de 1990.

– “L’évolution de la fonction technique dans les industries espagnoles”. SOCIETÉS CONTEMPORAINES n 6, juny 1991. L’Harmattan. París.

– “Las políticas de formación en las empresas españolas”. REVISTA DE ECONOMÍA INDUSTRIAL n 278, març-abril 1991.

– “La qualificació: repte per a la competitivitat europea”. TALEIA, n 3, juliol 1992.

– “Las iniciativas locales ante un nuevo ciclo regresivo”. En col·laboració amb Roberto Labandera. IMAGINEM n 11, 1992.

– “La formación, una opción estratégica en Europa”. QUADERNS DE TECNOLOGIA n 7, octubre 1993.

– “Els immigrants i el fet intercultural com a objecte d’estudi”, a QUADERNS DE SERVEIS SOCIALS. Diputació de Barcelona, n 5, novembre 1993.

– “Categorías laborales y cambios en la organización industrial productiva”, a REVISTA DE SOCIOLOGÍA Y ECONOMÍA DEL TRABAJO, n 21-22, setembre-desembre 1993, pp. 129-134.

– “Vells i nous reptes de l’ensenyament”, a REVISTA GUIX, n 220,  pp. 8-10, febrer 1996.

– “Primer Congrés de Renovació Pedagògica”, a REVISTA GUIX. Elements d’Acció Educativa. n 220, març 1996

–  ¿Cómo desarrollar la empleabilidad?: cuadernos para la inserción laboral. Madrid. En col·laboració amb Cruz Elvira i Cristina García. Cáritas, 1999

– “Educació i món laboral” A : Barcelona Educació , 4, Monogràfic, juny 1999

– “L’escola, ha de formar per al món del treball?” A: Barcelona Educació , Núm. 10 1999

– “Pràctiques per a què?” A: Àmbits de Política i Societat , Nº10 ,1999

– “Treball, formació i canvi social” A: Educació i canvi social : cicle de conferències realitzades en el marc del Projecte Educatiu de Sabadell , Presentació i comentaris a càrrec de Fabricio Caivano. Sabadell : Ajuntament de Sabadell, 1999.

– “La transparencia de las cualificaciones en Europa” A : Revista  HERRAMIENTAS , Nº 65 2001

 – “¿La Formación en el Banquillo?”.  A  EL PAIS, novembre 2002

– “El treball, patrimoni de la Humanitat ” (servijob) – Diàleg Cultures del Treball. 2004

– “Les cultures del treball” – Diàleg Cultures  del Treball. Juliol 2004

– “Los valores del trabajo” – Diàleg Cultures del Treball. Juliol2004

– “La formació continuada, clau de futur” Revista SIMULAT. Fundació INFORM. Juny 2004

– “La localització i assentament de la població immigrant , clau per a la seva integració” Revista EL HISPANO. Octubre 2004

– “La formació professional, un repte de futur”. Revista NOTES D’ECONOMIA- Departament d’economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Juny 2005

– “Cambio de modelo productivo y nuevas necesidades de formación contínua”. Revista HERRAMIENTAS. 2005

– Entrevista a la revista “VOL” núm. 81 de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Març 2006

– Gómez, I. i Homs, O. “La sociedad de la información en la región euro-mediterránea”, Economía Exterior. Num. 34, tardor 2005.

– Gómez, I. i Homs, O. “La societat de la informació en els països del Magrib”, Afkar Ideas. Institut Europeu de la Mediterrania (IEMed). Novembre 2005.

– “Los retos del Tercer Sector ante la crisis”- VI Foro Tercer Sector. Cuadernos de Debate, núm. 6 – FUNDACIÓN LUIS VIVES. Madrid. 18 de juny de 2009

– “Los observatorios del mercado de trabajo ante la crisis” C.M.T. Cuadernos del Mercado de Trabajo, núm. 5. Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal. Madrid. Juny 2010

– “La formació i el treball dels joves: una relació a repensar. Monografic nº 17. Centre d’Estudis Jordi Pujol. Barcelona, Octubre 2012.

 Leave a comment