Home » Biografia

Biografia

(Català)

Oriol Homs i Ferret (Barcelona, 1949), com a sociòleg ha conreat la recerca científica de dimensió internacional des de la seva època d’estudiant com a membre de l’Institut d’Estudis Laborals (IEL) d’ESADE. Amb altres autors, va publicar el seu primer llibre, fruit d’una recerca encarregada per la OIT en el 1966 al IEL sobre la participació dels treballadors a la gestió de l’empresa, treball que va merèixer el premi Nova Terra de l’any 1968.

La seva formació universitària en ciències empresarials (ESADE), sociologia (Universitat de Paris VIII i Universitat Complutense de Madrid) i dret (Universitat de Barcelona) li confereix una mirada pluridisciplinar sobre la vida social a la qual dedicarà la seva tasca docent i de recerca.

Investigador a l’ICE de la Universitat Politècnica de Barcelona (1977-1981) s’especialitza en l’anàlisi de la formació professional i la seva relació amb el mercat de treball. Paral•lelament es dedica a l’ensenyament de la Sociologia, com a professor titular, a l’Escola Universitària de Treball Social adscrita a la Universitat de Barcelona (1977-1986), ampliant el seu àmbit d’interès a les polítiques socials, especialment les dedicades a l’ocupació i el desenvolupament local. Durant els anys 1983-1988 té l’oportunitat de dur a la pràctica els seus coneixements en aquestes matèries com a responsable del Departament de Treball de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes des d’on impulsa varies experiències pioneres en aquest camp i organitza una de les primeres jornades internacionals de desenvolupament local.

El 1989 funda el Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània (CIREM) essent el seu director fins el 2013, dirigint nombrosos estudis aplicats de dimensió internacional tant a Europa, com a la Mediterrània, a Amèrica Llatina i Àfrica. El 2013 fa fundar amb altres col·legues l’Associació NOTUS dedicada al conreu dels estudis socials, fins a l’any 2020. A l’actualitat col·labora amb entitats i administracions públiques com assessor independent.

Dóna cursos com a professor en diferents Universitats i imparteix nombroses conferències. Participa en seminaris i taules rodones sobre temes de formació professional i qualificació, igualtat d’oportunitats, ocupació i mercat de treball, polítiques de desenvolupament local i social, tant a nivell nacional com internacional. Col•labora amb organismes internacionals com el CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) i la ETF (Fundació Europea per a la Formació), i amb diferents direccions generals de la Comissió Europea, i amb varis governs estatals, regionals i locals, cosa que el converteix en un dels principals especialistes en temes de formació i ocupació.

Ha realitzat nombroses investigacions en l’àmbit del món del treball, la formació i les polítiques socials, sobre els quals ha publicat articles i estudis. Una de les seves publicacions a destacar és l’estudi de la Fundació La Caixa “La formació professional a Espanya. Cap a la societat del coneixement” (2008), la participació en l’obra col·lectiva ¿Cómo orientar profesionalmente a tu hijo? Manual práctico para padres, coordinada per Vicente Hernández Franco professor de la Universitat Pontificia Comillas, amb un capítol dedicat “Qué deberían saber los padres y los jóvenes sobre la Formación Profesional”, publicat per la Fundació Bertelsmann (2015).

També ha publicat articles i llibres sobre temes sociològics generals. Amb Salvador Giner ha codirigit un treball col·lectiu dedicat a “Raó de Catalunya. La societat catalana al segle XXI, publicat per l’Institut d’Estudis Catalans i l’Enciclòpedia Catalana (2016).

Ha estat president de l’Associació Catalana de Sociologia de l’Institut d’Estudis Catalans (2004-2009), i membre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de Catalunya i director de la revista de temes de formació i ocupació “Herramientas”.

 

(Castellano)

Oriol Homs Ferret (Barcelona, 1949), como sociólogo se ha dedicado a la invesdigación científica de dimensión internacional desde su época de estudiante como miembro del Instituto de Estudios Laborales (IEL) de ESADE. Con otros autores, publicó su primer libro, fruto de una investigación encargada por la OIT en 1966 al IEL sobre la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, trabajo que mereció el premio Nova Terra del año 1968.

Su formación universitaria en ciencias empresariales (ESADE), sociología (Universidad de Paris VIII y Universidad Complutense de Madrid) y derecho (Universidad de Barcelona) le confiere una mirada pluridisciplinar sobre la vida social a la cual dedicará su tarea docente y de investigación.

Investigador en el ICE de la Universidad Politécnica de Barcelona (1977-1981) se especializa en el análisis de la formación profesional y su relación con el mercado de trabajo. Paralelamente se dedica a la enseñanza de la Sociología, como profesor titular, en la Escuela Universitaria de Trabajo Social adscrita a la Universidad de Barcelona (1977-1986), ampliando su ámbito de interés a las políticas sociales, especialmente las dedicadas al empleo y al desarrollo local. Durante los años 1983-1988 tuvo la oportunidad de aplicar sus conocimientos en estas materias como responsable del Departamento de Trabajo del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes desde donde impulsó varias experiencias pioneras en este campo y organizó una de las primeras jornadas internacionales de desarrollo local.

En 1989 fundó el Centro de Iniciativas e Investigaciones Europeas en el Mediterráneo (CIREM) siendo su director hasta el año 2013, dirigiendo numerosos estudios aplicados de dimensión internacional tanto en Europa, como en el Mediterráneo, en América Latina y en África. En 2013 fundó con otros colegas la Asociación NOTUS dedicada a la realización de estudios sociales, hasta el año 2020. En la actualidad colabora con entidades y administraciones públicas como asesor independiente.

Ha realizado numerosas investigaciones en el àmbito laboral, de la formación y las políticas sociales, sobre las cuales ha publicado artículos y estudios. Una de las publicaciones a destacar es el estudio de la Fundación La Caixa “La formación profesional en España. Hacia la sociedad del conocimiento” (2008); la participación en la obra colectiva ¿Cómo orientar profesionalmente a tu hijo? Manual práctico para padres, coordinada per Vicente Hernández Franco professor de la Universitat Pontificia Comillas, con un capítulo dedicado “Qué deberían saber los padres y los jóvenes sobre la Formación Profesional”, publicado por la Fundación Bertelsmann (2015).

También ha publicado artículos y libros sobre temas sociológicos generales. Con Salvador Giner ha codirigido un trabajo colectivo dedicado a “Raó de Catalunya. La societat catalana al segle XXI, publicado por el Institut d’Estudis Catalans y la Enciclòpedia Catalana (2016).

Ha sido presidente de la Asociación Catalana de Sociología del Institut d’Estudis Catalans (2004-2009), y miembro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de Catalunya y director de la revista de temas de formación y empleo “Herramientas”.

 


Leave a comment