Home » Recerques » 2020

2020

(Català)

  • Mapa Formatiu. Anàlisi de les necessitats formatives i ocupació al Berguedà. Fet en col·laboració amb Joan Antoni Serra de Notus i Anna Mates col·laboradora de la Cambra de Comerç de Barcelona. Diagnosi i propostes per a promoure l’adaptació de l’oferta formativa a les necessitats de futur de l’activitat econòmica de la Comarca. Finançat pel Consell Comarcal del Berguedà i el SOC.
  • DEEP VIEW (DEcEnt and Productive VIrtual Work). Exploring the contribution of social dialogue and collective bargaining in the promotion of decent and productive virtual work. Projecte finançat per la Comissió Europea a un consorci internacional (Espanya, Portugal, Austria, Estonia, Dinamarca) dirigit per Julia Frias de NOTUS. Informe sobre la contribució del diàleg social a la regulació del treball virtual en varis països europeus.
  • Diagnosi sectorial de la industria manufacturera de la Comarca del Baix Ebre. Fet en col·laboració amb Joan Antoni Serra de Notus. Encarregat pel Consell Comarcal del Baix Ebre.
  • Mapa formatiu. Anàlisi de les necessitats formatives i ocupació del Berguedà. Fet en col·laborció amb Joan Antoni Serra de NOTUS i Ana Mates de la Cambra de Comerç de Barcelona. Encarregat per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

 

(Castellano)

  • Mapa Formativo. Análisis de las necesidades formativas y empleo en el Berguedà. Realizado en colaboración con Joan Antoni Serra de Notus y Anna Mates colaboradora de la Cámara de Comercio de Barcelona. Diagnosis y propuestas para promover la adaptación de la oferta formativa a las necesidades de futuro de la actividad económica de la Comarca. Financiado por el Consejo Comarcal del Berguedà y el SOC.
  • DEEP VIEW (DEcEnt and Productive VIrtual Work). Exploring the contribution of social dialogue and collective bargaining in the promotion of decent and productive virtual work. Proyecto financiado por la Comisión Europea a un consorcio internacional (España, Portugal, Austria, Estonia, Dinamarca) dirigido por Julia Frias de NOTUS. Informe sobre la contribución del diálogo social a la regulación del trabajo virtual en varios países europeos.
  • Diagnóstico sectorial de la industria manufacturera de la Comarca del Baix Ebre. Realizado en colaboración Joan Antoni Serra de Notus. Encargado por el Consejo Comarcal del Baix Ebre.
  • Mapa formativo. Análisis de las necesidades formativas y el empleo del Berguedà. Realizado en colaboración con Joan Antoni Serra de NOTUS y Ana Mates de la Cámara de Comercio de Barcelona. Encargado por la Agencia de Desarrollo del Berguedà.