Home » Recerques » 2018

2018

(català)

 • Estudi de comparativa internacional d’Agències de Desenvolupament Local. Anàlisi de les competències, organització, i programes de les Agències de Desenvolupament Local de les ciutats de Boston, Estocolm, Helsinki, Lió, Munich, Torino, Toronto. Realitzat en col·laboració amb Marc Caballero, Joan Antoni Serra, Elvira González per encàrrec de Barcelona Activa.
 • Avaluació dels resultats del component 3 (Fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica), del Sistema Nacional d’Educació Terciaria (SNET) i del Marc Nacional de Qualificacions (MNC). Encarregat pel Ministeri d’Educació de Colombia.
 • Avaluació d’implementació i impacte de programes de Garantia Juvenil 2014-2020 del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Avaluació del programa TLN de mobilitat internacional i del programa Singulars en el 2015. Encarregat pel SOC.
 • Anàlisi estratègica de la indústria al Barcelonés Nord. Reptes i estratègies de futur. Estudi de diagnosi de la situació i tendències dels sectors industrials i de serveis de la Comarca del Barcelonès Nord, i de les necessitats de formació i reposició de mà d’obra. Realitzat en col·laboració amb Joan Antoni Serra de NOTUS. Encarregat pel Consell Comarcal del Barcelonés Nord.
 • Cartera de Serveis del Serveis Públic d’Ocupació de Catalunya. Elaboració de la cartera de serveis del SOC. Encarregat pel SOC.
 • Estudi sobre la reposició dels treballadors per jubilació a les empreses de l’Hospitalet de Llobregat. Anàlisi i propostes per fer front a l’increment de necessitats de reposició per jubilació dels treballadors a les empreses del municipi, realitzat en col·laboració amb Joan Antoni Serra. Ajuntament de l’Hospitalet de LLobregat.
 • Estudi del mercat de treball i de les necessitats de formació per a l’ocupació a Torrent. Realitzat en col·laboració amb Marc Cabellero i Joan Antoni Serra de NOTUS. Encarregar per l’Ajuntament de Torrent.
 • “New opportunities for the Not in employment education or training (NO NEETS)”. Projecte Erasmus + liderat per UIL de la Toscana. Realitzat en col·laboració amb Julia Frias, Joan Antoni Serra i Pablo Sanz de NOTUS. Finançat per la Comissió Europea.
 • Trampoline. Anàlisi d’oportunitats de movilitat transfronterera dels joves en la zona dels Pirineus. Realitzat en col·laboració amb Joan Antoni Serra i Joan Arasanz de NOTUS. Projecte Interreg-Poctefa. Direcció General de la Juventut de Catalunya.
 • Assistència tècnica per a l’anàlisi i proposta d’organizació dels recursos formatius ocupacionals a Barcelona. Anàlisi de la situació i proposta de diseny d’un Mapa de recursos formatius i ocupacionals de la ciutat de Barcelona. Realitzat en col·laboració amb Joan Antoni Serra de NOTUS. Encarregat per Barcelona Activa.
 • Estudi d’impacte del programa SEFED. Avaluació del programa. Encarregat per la Fundació INFORM.

 

(castellano)

 • Estudio de comparativa internacional de Agencias de Desarrollo Local. Análisis de las competencias, organización, y programas de las Agencias de Desarrollo Local de las ciudades de Boston, Estocolmo, Helsinki, Lyon, Munich, Torino, Toronto. Realizado en colaboración con Marc Caballero, Joan Antoni Serra, Elvira González de NOTUS, por encargo de Barcelona Activa.
 • Evaluación de los resultados del componente 3 (Fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica), del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) y del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). Encargado por el Ministerio de Educación de Colombia.
 • Evaluación de la implementación y el impacto de programas de Garantia Juvenil 2014-2020 del Servicio Público de Empleo de Cataluña. Evaluación del programa TLN de movilidad internacional y del programa Singulars en el 2015. Encargado por el SOC.
 • Análisis estratégico de la industria en el Barcelonés Nord. Retos y estrategias de futuro. Estudio de diagnostico de la situación y tendencias de los sectores industriales y de servicios de la Comarca del Barcelonès Nord, y de las necesidades de formación y reposición de la mano de obra. Realizado en colaboración con Joan Antoni Serra de NOTUS. Encargado por el Consejo Comarcal del Barcelonés Nord.
 • Cartera de Servicios del Servicio Público de Empleo de Cataluña. Elaboración de la cartera de servicio del SOC. Encaregado por el SOC.
 • Estudio sobre la reposición de los trabajadores por jubilación en las empresas de l’Hospitalet de Llobregat. Análisis y propuestas para hacer frente al incremento de necesidades de reposición por jubilación de los trabajadores en las empresas del municipio, realizado en colaboración con Joan Antoni Serra. Ayuntamiento de l’Hospitalet de LLobregat.
 • Estudio del mercado de trabajo y de las necesidades de formación para el empleo en Torrent. Realizado en colaboración con Marc Cabellero y Joan Antoni Serra de NOTUS. Encargado por el Ayuntamiento de Torrent.
 • “New opportunities for the Not in employment education or training (NO NEETS)”. Projecte Erasmus + liderado por UIL de la Toscana. Realizado en colaboración con Julia Frias, Joan Antoni Serra y Pablo Sanz de NOTUS. Financiado por la Comisión Europea.
 • Trampoline. Análisis de oportunidades de mobilidad transfronteriza de los jóvenes en la zona de los Pirineos. Realizado en colaboración con Joan Antoni Serra y Joan Arasanz de NOTUS. Proyecto Interreg-Poctefa. Dirección General de la Juventud de Catalunya.
 • Asistencia técnica para el análisis y propuesta de organización de los recursos formativos ocupacionales en Barcelona. Análisis de la situación y propuesta de diseño de un Mapa de recursos formativos y ocupacionales de la ciudad de Barcelona. Realizado en colaboración con Joan Antoni Serra de NOTUS. Encargado por Barcelona Activa.
 • Estudio de impacto del programa SEFED. Evaluación del programa. Encargado por la Fundación INFORM.